naar de Voorpagina

Joeperoog

Tussenwerpsels
Neicesmisesti

krachttermen, uitroepen, stopwoordjes

ac zem?nou en?
… aeh… hè
aeh …hé …
baj!joh! man!
dolakkom op
drelorumzie je wel
fallugklootzak
fuufuuhèhè
itauweet je wat
jichbah
joepihoera
joexjuist
kada!toe maar!
kammoeps*)
kasbangetverderrie
kriezmàn, zó, wauw
matta geltikrijg nou wat, verrek
mersshit
penn!hup! hop!
pitsch!k*t!
pokusverdomme
pychlekker puh
rosch,…nou,… welnu,…
stoe!nou dan!
tomm!raak!
…triz!…hoor!
tschatja
wiad!nee maar!
wimpar!lul!
zischnou ja, affijn
zuntjammer

*) NB oeps(a): let op, NB

naar boven
eaudi